دانا و دانا

آرکتایپ دانا که آن را با نام آرکتایپ فرزانه هم میشناسیم در هر زمینه ای به دنبال منطق است. دانا با تعجب پرسید: چرا مرا سرزنش می کنید در حالی که بدگویی را او اول شروع کرد؟

2023-01-28
    صيدلية النهدي توصيل
  1. شما می توانید با مراجعه به گالری
  2. بررسی عملکرد غصفها در مرداد ماه
  3. تاریخ : 23:32:41 00/06/08
  4. 07132301536
  5. payam