هل ه

0 a 4. ینږک ه سررت یر لا هل کیړ ا ی وی ډی و د یر لا هل نوفی لی ت د ی ړل ن حاصم د ل اودن ګ سر تیعض و د ن تښو غ ه انپد ک ن فد هپ ین شیمک لاع ولاوډک د نامزاسد و نوتولم ور ګلم د خماخم

2023-01-28
    1443 07 01 ه بالميلادي كم
  1. أنا شابة أبلغ من العمر 19 عاماً
  2. 2019/2018